Årsmöte 2023 03/17

Årsmötes protokoll för 2023 17.03.2024


1) Mötets öppnande 

Ordförande Andreas Westman öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2) Beslut om mötets giltighet 

Information gick ut till medlemmar 2 veckor innan utsatt årsmötesdag. ja 

3) Val av mötets ordförande 

Till ordförande av mötet valdes Andreas Westman 

4) Val av mötets sekreterare 

Till sekreterare valdes Rebecka Ambrus

5) Val av minst en person att granska protokollet efter mötet, samt vid behov vara rösträknare 

Zabina Svensson 

6) Fastställande av röstlängd 

Samtliga med på mötet har rösträtt 

Andreas Westman 

Zabina Svensson 

Rebecka Ambrus 

Tim G. Andersen 

7) Fastställande av dagordning 

Ja

8) Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet 

Få in fler medlemmar. 

Medlemmar

86 st

Ungdomsmedlemmar (Godkända 6‑25 år)

64 st

Utöka mindre event på flera orter. 

Vi lyckades att synas på fler orter så som Gnosjö, Växjö, Nässjö och Jönköping Utöka Teknikparken, event och spelarena kvällar. 

Vi köppte in fyra nya Xbox series S och flertalet nya handkontroller samt Arcade stickor. 

Möjliggöra för medlemmarnas egna projekt. 

Detta är något vi inte lyckades med och vi behöver fortsätta att arbeta vidare med denna fråga under 2024 om det fortfarande är relevant.


Bifogad 2.  Verksamhetsberättelse 2023
Bifogad 2.1.  Besökare Druidz Spelarena – Game On 2023

9) Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi 

32 775kr  är vad vi har på kontot vid årets slut vi har inga skulder eller utlägg som vi ligger ute med utan detta är vår budgett. Vi strävar alltid efter att ha så nära noll kvar vid året slut. Medlemsavgift noll kronor.

Bifogat Swedbank AB (publ).pdf
Bifogat Druidz E-Sport Budget 2023 .pdf

10) Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året Tim G Andersen  inget att anmärka på. 

11) Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

ja

12) Behandling av förslag från styrelse och medlemmar 

Inga förslag har lagts på bordet. 

13) Beslut om årets verksamhetsplan 

 2024 års verksamhetsplan ( Bifogad utförligare)

● Fortsätta med medlems arbetet 

● Bli en förening kopplad till jönköpings kommun

● Söka medel i föreningsportalen 

● Utöka Game On för att skapa fler aktiviteter 

● Söka pengar för hyran i Huskvarna 

Bifogad. 3.Verksamhetsplan 2024

14) Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift 

Kassören föreslår en budget som innebär balans mellan intäkter och kostnader för år 2024 medlemsavgift 0 kr 

15) Val av årets styrelse 

Andreas Westman Ordförande 

David Meyer Trap Kassör 

Rebecka Ambrus Sekreterare 

Zabina Svensson Ledamot

16) Val av årets revisor(er) 

Sittande Tim G Andersen 

17) Eventuellt val av årets valberedare 

Har ingen valberedning 

18) Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

Vid protokollet: ……………………………………….. 

Rebecka Ambrus

Justeras: ………………..……………………                      ……………………………………………….

Zabina Svensson                                        Andreas Westman                               

Orginal finns på Druidz kontor