Årsmöte 2022 03/30

Årsmötesprotokoll

1) Mötets öppnande

Ordförande Andreas Westman öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2) Beslut om mötets giltighet

Ja Information gick ut till medlemmar 2 veckor innan utsatt årsmötesdag.

3) Val av mötets ordförande

Till ordförande av mötet valdes Andreas “Shades” Westman 

4) Val av mötets sekreterare

Till sekreterare valdes Rebecka Ambrus

5) Val av minst en person att granska protokollet efter mötet, samt vid behov vara rösträknare

David Meyer Trap

6) Fastställande av röstlängd

Samtliga med på mötet har rösträtt
Andreas Westman
David Meyer Trap
Rebecka Ambrus

7) Fastställande av dagordning

Ja

8) Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet

Föregående år var fryst ingen verksamhet 

9) Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi

Ingen verksamhet följdaktligen inga intäkter eller kostnader.

10) Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året

Inget

11) Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Ja

12) Behandling av förslag från styrelse och medlemmar

Inga förslag har inkommit

13) Beslut om årets verksamhetsplan

Ja verksamhetsplan godkändes

14) Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift

Kassören föreslår en budget som innebär balans mellan intäkter och kostnader för år 2022 medlemsavgift 0 kr

15) Val av årets styrelse

Sittande

16) Val av årets revisor(er)

17) Eventuellt val av årets valberedare

Vi har ingen

18) Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet: ……………………………………….. 

                            Rebecka Ambrus

 Justeras:  ………………..……………………                     ……………………………………………….

Andreas  Westman                        David Meyer

Orginal finns på Druidz kontor

Verksamhetsplan 2022

Starta upp hemsidan

Druidz.se ligger nu mer på loopia 

Spelare och lag

Under 2022 försöka få in lag och spelare igen.

Detta görs under olika aktiviteter och projekt såsom Consolidate och deltagande på Dreamhack 

Aktivitet 

Consolidate 2022 , Gislaved, Nässjö, Jönköping . Där skall Druidz delta och sprida information om föreningen och förhoppningsvis få in mer medlemmar. 

Sponsorer

Söka nya sponsorer under året